Watching Axe Giant: Wrath of Paul Bunyan. Review tomorrow lol